Brief aan alle provinciale statenfracties

Brief van juni 2005 aan PS van de provincie Limburg over het belang van en de ontwikkelingen rondom de jaagpaden van het Julianakanaal

Onderwerp: Fietspaden langs het Julianakanaal

Geachte Statenleden,

Reeds vele jaren pleit de Fietsersbond in de provincie Limburg bij Rijkswaterstaat Directie Limburg voor het aanpakken van achterstallig onderhoud aan de jaagpaden langs het Julianakanaal. Deze zijn immers al sinds de opening van het kanaal in gebruik als fietspaden. Rijkswaterstaat neemt helaas het standpunt in dat het hier om inspectiepaden gaat en niet om publieke fietspaden en weigert daarom onderhoud te plegen. Sterker nog: vorig jaar zijn een aantal zeer slechte stukken fietspad door Rijkswaterstaat afgesloten voor het verkeer.

Naar onze mening zijn de fietspaden langs het Julianakanaal voor het fietsverkeer in Limburg van groot belang, zowel voor utilitair gebruik maar vooral voor recreatief gebruik. Het betreft hier niet alleen een directe, snelle en aangename fietsverbinding tussen de plaatsen Maastricht, Meerssen, Beek, Geleen/Sittard, Born en Roermond. Door de ligging in het Maasdal en de makkelijke toegang tot aantrekkelijke steden en dorpen in de omgeving is het ook voor toeristisch gebruik een belangrijke fietsroute. Het tracé is volkomen vlak en volledig autovrij (wat helaas weinig voorkomt in Limburg) Een gedeelte van de fietspaden is dan ook onderdeel van de LF3 en daarvoor verbreed en geasfalteerd.

Dit alles was reden voor de Fietsersbond om begin 2004 in het kader van de planontwikkeling tot verbreding van het zuidelijk deel van het Julianakanaal een beroep te doen op Rijkswaterstaat om de renovatie van de jaagpaden met spoed aan te pakken en niet te wachten op een mogelijke verbreding in de toekomst.

Ondanks veel adhesiebetuigingen heeft dit alles nog niet tot enig concreet resultaat geleid. Rijkswaterstaat wenst geen geld vrij te maken voor onderhoud; ondanks toezeggingen van o.a. de gemeente Stein om ook een bijdrage te leveren in de kosten van verbetering. Het lukt de aanliggende gemeenten niet gezamenlijk op te trekken en tot overmaat van ramp neemt de de Provincie Limburg een zeer passieve houding aan. Tekenend is dat de fietspaden langs het Julianakanaal niet in het onlangs vrijgegeven overzicht van het Provinciaal fietspadennetwerk zijn opgenomen.

Wij roepen daarom de fracties van de politieke partijen in de Provinciale Staten van de provincie Limburg op, het onderwerp ‘verbeteren fietspaden langs het Julianakanaal’ in de statenvergadering te agenderen en met GS tot een plan van aanpak te komen. Dat moet er toe leiden dat de fietspaden langs het Julianakanaal weer over het hele traject (en niet slechts op lokaal niveau) voor fietsers en voetgangers bruikbaar worden gemaakt.

Deze treurige ontwikkeling maakt ook duidelijk dat de Provincie Limburg, in tegenstelling tot andere provincies in binnen- en buitenland nauwelijks een eigen fietsbeleid heeft. Toch zijn er talloze ontwikkelingen van bovenlokaal niveau die consequenties hebben voor het fietsgebruik, zoals grootschalige ruimtelijke projecten (bijvoorbeeld de bedrijventerreinen in Venlo), aanleg van zeer veel grote infrastructuur (bijvoorbeeld A73, ringen Parkstad) en sluiting van overwegen.

Daarom maken wij van de gelegenheid gebruik om steun van de Provincie te vragen voor het werk van de Fietsersbond. De Fietsersbond is in Limburg helaas in slechts enkele gemeenten vertegenwoordigd. Met een structurele of projectsubsidie zou de Fietsersbond in staat zijn de aandacht voor de fiets in Limburg te vergroten.

In afwachting van uw acties verblijven wij,

Hoogachtend,

Dick van Diest

Namens Fietsersbond afdelingen Maastricht en Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg