Evaluatie van het fietsplan 2009

24 gerealiseerd van de bijna 60 projecten; op school is dat – met alle begrip – een onvoldoende. 

Over project “Betrokkenheid Fietsersbond vergroten”, termijn “Kort” (p. 24) willen wij een paar algemene opmerkingen maken. Het betrekken van de bond bij projecten gaat vaak goed, maar met de inbreng van de Fietsersbond wordt bijzonder weinig gedaan. Dan heeft het betrekken van de bond voornamelijk een excuusfunctie. Wij zijn blij dat er een fietstunnel komt bij het Europaplein maar in de regel kunnen de vrijwillige fietsbelangenvertegenwoordigers niet 6 jaar tegen en met de gemeente strijden om een bestaande fietsroute op een behoorlijk niveau in stand te houden.

Eén project waarbij de gemeente en de bond samen de uitwerking hebben besproken en bepaald, ligt binnenkort 3 jaar op uitvoering te wachten (het tunneltje in het Duboisdomein).

Vooruit

Maar wij willen graag naar voren kijken. We willen de lopende projecten als laatste afzonderlijk bekijken omdat hiervoor op zeer korte termijn knopen doorgehakt moeten worden en de prioriteit voor de fiets veilig gesteld moet worden.
De Fietsersbond heeft op verzoek, maar met overtuiging de gemeentelijke variant voor de stalling bij het station ondersteund. Aangezien Wilhelmina een brug te ver is voor de tram zal de tijdsdruk hier minder worden. Want nu al weten we dat de stationsstalling kleiner wordt aangelegd dan de behoefte is. Als het binnenstadstracé tot minder dan de helft wordt ingekrompen, zal er – bijkomend voordeel – minder hinder van de tram zijn voor de fietser en komt er geld vrij voor de uitvoering van fietsbeleid.
De raadsmeerderheid geeft prioriteit aan de fiets. Fietsbeleid is relatief goedkoop, fietsen is gezond en goed voor de luchtkwaliteit. Wij hopen dat dit betekent dat er budget wordt vrijgemaakt en ook dat de ambtelijke inzet verruimd wordt. De Collegenota “Versnellingsagenda Fietsverkeer” geeft als doelstelling van het Fietsplan: “toename van het fietsgebruik in de periode 2006-2010 met ten minste 10%”. Het Maaskruisend fietsverkeer is duidelijk sterker toegenomen, maar dat is een beperkte meting.
Meer fietsen, waar wij allen blij mee zijn, betekent in ieder geval aanpassen van de voorzieningen aan de grotere schaal. In de vorige raadsperiode was er amper budget voor fietsmaatregelen wat mede verklaart waarom veel projecten toen niet zijn uitgevoerd. Om die reden is toelichting op (citaat) “De kosten uit de versnellingsagenda fietsverkeer worden gedekt binnen de vigerende financiële kaders” wenselijk.

Actuele maar nog niet opgestarte projecten

Wensen bestaande fietsroutes
De Fietsersbond heeft een stadsbrede inventarisatie gemaakt en daarbij ook prioriteiten aangebracht. Uitgangspunt hiervoor zijn schoolroutes en erg drukke routes.

Maastricht autoluw
Niet specifiek een item van de Fietsersbond, maar wel fietsbevorderend.

Snelfietsroutes
Naast nieuwe snelfietsroutes zoals die tussen Maastricht en Sittard is het belangrijk bepaalde hoofdroutes in Maastricht zoals bijvoorbeeld over de Kennedybrug en de Noorderbrug (de voornaamste verbinding naar het enige publieke zwembad vanuit Maastricht-west) zo veel mogelijk in te richten als snelfietsroute.

Reeds lang lopende projecten

Onderhoud van wegen combineren met onderhoud van fietsstroken/-paden of met opwaarderen fietsvoorzieningen (fietsstraten)
Onderhoudsplannen moeten op tijd bekend zijn om hierop te kunnen anticiperen.

Hinderlijke obstakels zoals hekjes, paaltjes, stenen op fietspaden
Hierin is door de bond veel energie gestoken waarna de gemeente niets meer doet.

Winkelcentrum De Leim opwaarderen van de fietsvoorzieningen
Dit winkelcentrum in Heer is een sterk voorbeeld voor het niet integraal meenemen van de fiets in het ontwerp. Dit gaat nu onnodig tot dubbele kosten leiden.

Actueel lopende projecten

Tapijn De Fietsersbond is vanaf de eerste vergadering bij alle overlegrondes geweest. Leden hebben met ambtenaren ter plekke gekeken. De gemeente besluit tegen het advies en het bezwaar van de bond in de fietsroute anders in te richten. Zodoende heeft deze voorziening nu slechts een beperkt nut voor bestemmingsverkeer en wordt de route door het park nog steeds illegaal gebruikt door fietsers en stadstrammetjes.

Nieuwe OV

 • vrije busbaan
  in het plan wordt de ruimte van de fiets opgeofferd om een dubbele opstelstrook voor het autoverkeer bij het doseerlicht met de Luikerweg in stand te kunnen houden
 • Emmaplein
  In het plan is de fietsstrook weliswaar los gekoppeld van het autoverkeer maar wordt de fietser buiten om geleid over een lappendeken waarbij de status van de fietsvoorziening steeds wijzigt. De westelijke bushalte ontneemt het zicht op overstekende fietsers en voetgangers.
  In beide delen van het project is de Fietsersbond op tijd betrokken, zonder dat deze inbreng gewaardeerd wordt. De positie van de fiets verbetert weinig of niet.

Emmaplein

Fietsroutes Europaplein/ snelfietsroute doorgaande lokale en interlokale route gericht op fietsen met weinig belemmering

 • lus gasstation
  Zonder deze lus is er een kilometer in de fietsroute waar je niet op of af kunt. Dat beperkt de gebruiksmogelijkheden en is ook niet overeenkomstig het beleid (maaswijdte maximaal 500 m)..Deze lus is steeds deel geweest van het project en werd in de laatste presentatie opeens weggelaten, zonder dat dit behoorlijk gemotiveerd werd.
 • tunneltje Duboisdomein
  Dit tunneltje is een hoofdader tussen centrum-oost en Randwyck. Dit had uitgevoerd moeten worden vóór de start van het A2-tunnelproject en is nog steeds een knelpunt met aanrijdingen.

kennedybrug lus

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastricht Health Campus Randwyck

 • Een integraal plan is niet enkel gericht op gebiedsontwikkeling maar ook op stedelijke verbindingen en die fietsvoorzieningen moeten voldoen aan het vastgestelde fietsbeleid (zoals rood asfalt voor de belangrijke hoofdfietsroutes door het gebied).

Maart 2015