Fietsparkeerverbod en wegsleepbeleid

Er kan worden gedoogd en er kan worden weggesleept…

Waar mag je wel en waar niet de fiets parkeren?

Het onderstaande kaartje geeft aan in welk gebied strenge regels gelden voor het parkeren van fietsen in openbare ruimte:

Zonegrens fiets- en scooterparkeren max 14 dagen 2023
In 2023 is het gebied met parkeerregulering 7 keer zo groot als in 2005 en omvat daarmee ook woongebieden.

In het grote gebied binnen de blauwe lijnen mag je fietsen alleen op door de gemeente aangewezen plekken parkeren. Dus in de hele binnenstad en zelfs een stukje daarbuiten.

Onder aangewezen plekken verstaat de gemeente Maastricht:

  • fietsenrekken (maximaal 14 dagen)
  • fietsvakken
  • fietsenstallingen

Gratis bewaakt stallen kan in het centrum in de kelder bij de Kesselskade en in een pand aan de noordkant van de Markt. Onder het Stationsplein kan 24 uur gratis bewaakt worden gestald. Onder het Vrijthof is alleen camerabewaking.

Hier vind je de informatie van de Gemeente Maastricht zelf.

Wat vindt de Fietsersbond

  • De gemeente moet zich inspannen om de benodigde plaats daadwerkelijk ter beschikking te stellen en te houden. Want waar fietsen geparkeerd mógen worden, kán het door plaatsgebrek vaak niet! Er zal autoparkeerruimte moeten wijken en de horeca kan natuurlijk net zo goed niet zomaar de stoepruimte overnemen.
  • Met de uitbreiding van 2023 vallen er ook veel woonstraten onder de fietsparkeerregulering. Daar staan vaak geen rekken bij de woningen en ook is maximaal 14 dagen parkeren een onredelijke eis voor mensen die geen stalling op eigen terrein hebben. Je fiets tegen je eigen gevel zetten zou toch onbekommerd moeten kunnen. Dat zou dus net als elders in Nederland een recht moeten blijven.
  • Verhuurders moeten echt gaan zorgen voor goed toegankelijke stallingen voor hun huurders. We hopen dat daarbij ook de met poorten ontsloten binnenterreinen herontdekt worden.

Fiets weg?

Als de gemeente je fiets heeft verwijderd, dan wordt je fiets gedurende een periode van dertien weken opgeslagen in het Fietsdepot. Op www.verlorenofgevonden.nl kunt je  controleren of ook je fiets zich bij deze gemeentelijke opslaglocatie bevindt. Hou er bij ophalen wel rekening mee dat je aan moet tonen dat de fiets echt van jou is. Bijvoorbeeld door middel van een passende fietssleutel of door een aankoopbewijs mee te nemen. Je moet ook uw legitimatiebewijs laten zien en 25 euro kosten betalen.

Het gemeentelijke Fietsdepot bevindt zich op het adres Gerardusweg 39. Slechts geopend op maandag van 13.00-17.00 uur en donderdag van 15.30 tot 16.30 uur.

Staat er een fietswrak of een gewone fiets al langere tijd ongebruikt voor je deur en je weet niet wie de eigenaar is, dan kunt je deze digitaal melden via www.verlorenofgevonden.nl.

Voor de informatiepagina’s van de Gemeente Maastricht klik hier.

Historie

Tot 2005 had Maastricht alleen relatief kleinschalige fietsparkeerverboden op het Stationsplein, aan de zuidzijde van de Markt en bij het AZM. Vanaf 1 juni 2005 werd de fietsparkeerregulering uitgebreid tot het centrum. Alle fietsen buiten de rekken werden met intense handhaving door een speciale functionaris verwijderd.

De handhaving van het ‘verbod op wildstallen’ leidde tot veel heibel. De Fietsersbond stelde in 2005 een lijst op met argumenten tegen het het stallingsverbod en diende 31 mei van dat jaar een bezwaarschrift in tegen de uitvoering.

Onder invloed van de heibel en onze kritiek werd het beleid in 2007 aangepast. Er werden geen boetes meer opgelegd, er werden voorwaarschuwingen met stuurhangers ingevoerd en eigenaren kregen voortaan enige tijd om hun fiets zelf te verwijderen. Het “wildstallingsverbod van fietsen in de binnenstad” werd beperkt tot de kwetsbare winkelstraten en handhaving richt zich primair op daadwerkelijke overlast. Geen jacht meer op iedere ‘fout’geparkeerde fiets. Tegelijkertijd werd echter ook besloten om het handhavingsgebied flink te vergroten met een groot gebied rondom de Markt.

Fietsen op smalle stoep
De hoek Markt-Grote Gracht was terecht een hot-spot voor handhaving.

In 2010 werd een wrakken- en weesfietsbeleid ontwikkeld. Want teveel ongebruikte fietsen nemen kostbare plaatsen in de rekken. Die fietsen worden af en toe verwijderd. Niet vaak genoeg constateerden we in 2014 bij een wrakkenactie.

In de periode tot 2020 werd dit voorzichtige beleid voortgezet. Handhaving vond vooral plaats in de stationsomgeving waar in 2018 een nieuwe gratis stalling werd geopend en waar toch talloze fietsen op straat werden gezet.

Door een grote toename van het aantal woningen in het centrum van Maastricht, van het fietsbezit en van het fietsgebruik steeg echter ook het aantal geparkeerde fietsen in Maastricht. Dit leidt tot knelpunten zowel voor fietsers als voetgangers.

Daarom stelde de gemeente een ‘Actieplan fietsparkeren’ op, met in eerste instantie het structureel uitbreiden van fietsparkeerruimte en met een langdurige communicatiecampagne onder de naam Posifiets. Onder grote maatschappelijke druk neemt de gemeente vervolgens ook allerlei nieuwe handhavingsmaatregelen.

Een daarvan is in 2021 het verbod om fietsen langer dan twee weken onafgebroken te stallen in openbare (brom)fietsstallingen van de hele binnenstad en in een groot deel van Wyck. Ook wordt geprobeerd foutparkeren te ontmoedigen door weer kosten voor het wegslepen in rekening te brengen bij mensen die hun fiets ophalen. In 2023 wordt het reguleringsgebied fors uitgebreid tot over de grens van de binnenstad. Ook wordt het handhavingsteam uitgebreid tot maar liefst 7 ambtenaren.