Inspraakreactie op fietsbeleidsplan 2009

In juni 2009 hebben wij een schriftelijke reactie ingediend op het Ontwerp Fietsplan Maastricht. In september 2009 neemt de raad een besluit over het definitieve plan.

In hoofdzaak is onze reactie dat wij blij zijn met de planning van projecten die het fietsklimaat ten goede komen, maar dat de ambities te wensen over laten. Zo betekent de doelstelling om in 2010 10% meer fietsgebruik te realiseren dat het fietsgebruik dan nog steeds onder het Nederlands gemiddelde voor de grote steden ligt. Ook blijven er teveel te onveilige situaties in Maastricht bestaan. De door ons gewenste aanscherping is uitgewerkt in 6 verzoeken:

1.Meer veiligheid voor fietsers en hogere kwaliteit van routes door het opstarten van een programma gericht op Duurzaam Veilig herinrichten van wegvakken en kruispunten die van belang zijn voor fietsers en door verder te gaan met het autoluw maken van de binnenstad.

2.Een betere plek voor de fiets in het beleid en de praktijkmaatregelen van de gemeente. Omdat de fiets te vaak wordt vergeten of pas op de tweede plaats komt.

3.Eerst toekomstscenario’s ontwikkelen voor het spooremplacement en omgeving en daarna pas een besluit nemen over nieuwe spoorkruisingen. Wij vrezen namelijk dat een busviaduct met langsliggend fietspad de barrière van het spoor voor fietsverkeer niet oplost.

4.Het fietspad op de Noorderbrug niet opheffen voordat er een goede nieuwe fietsbrug is gerealiseerd. Er wonen teveel mensen in Maastricht noordwest en Maastricht noordoost om ze via het centrum om te laten fietsen.

5.Meer investeren in onderhoud en daarnaast herbestrating met kleinplaveisel van tenminste de route over het Onze-Lieve-Vrouweplein en de Looiersgracht.

6.Behalve het fietsgebruik ook de verkeersveiligheid en tevredenheid van fietsers monitoren (=de ontwikkeling jaarlijks volgen met cijfermatig onderzoek) en bij de verkeerstellingen voortaan onderscheid maken tussen brommers, snorfietsen en fietsen.

Bij de inspraakreactie hebben we een powerpointpresentatie gevoegd met voorbeelden bij punt 2. Deze presentatie wordt gebruikt om de standpunten van de fracties in de gemeenteraad te beïnvloeden.

© Fietsersbond, afdeling Afdeling Maastricht – Bijgewerkt: 11-9-2009

inspraakreactie_op_ontwerp_fietsplan_maastricht_size_36.1_kb.pdf