30 is het nieuwe 50

Lagere maximumsnelheden worden het nieuwe normaal.

In 2020 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om in de bebouwde kom 30 km/uur in plaats van 50 km/uur als uitgangspunt te nemen. De wens achter de nieuwe norm is dat daardoor het aantal 50 km/uur-wegen en straten afneemt en de verkeersveiligheid toeneemt. Gemeenten mogen wel afwijken van de norm als ze de keuze onderbouwen.

Bij 30 km/uur is het risico op een ernstige afloop van een aanrijding zo’n 3,5 maal kleiner dan bij 50 km/uur.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid constateert dat fietsers op 50 km/wegen nog veel te vaak de rijbaan met auto’s moeten delen en ondersteunt het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom.

De Rijksoverheid moet de motie nog in beleid uitwerken maar de gemeente Amsterdam heeft het voortouw genomen en in juli 2021 onderstaande visie gepresenteerd voor de aanpassing van de maximumsnelheid op verkeersaders.

Amsterdam wil de stad daarmee niet alleen veiliger, maar ook stiller en leefbaarder maken. Gelet op de doelstellingen om Maastricht autoluw te maken en het STOP principe te hanteren, is het logisch als Maastricht het Amsterdamse voorbeeld volgt.

Bijzondere aandachtspunten voor Maastricht:

  • Denk niet alleen aan een nieuwe toekomst voor de volledig grijze wegen (gebiedsontsluitingswegen zonder fietsvoorzieningen) maar ook voor gebiedsontsluitingswegen met fietsstroken. Want op nogal wat Maastrichtse wegen met fietsstroken mogen fietsers en automobilisten over elkaars ruimte uitwijken.
  • Aanleg van vrijliggende fietspaden blijft op een aantal wegen wenselijk.
  • Voorkom mengen van fietsers met zwaar verkeer bij 50 km/uur, want dat is een dubbel risico. Denk hierbij aan de busroutes door wijken als Nazareth, Heer, De Heeg en Heugem.
  • Buiten de bebouwde kom kan Maastricht de maximumsnelheid op de meeste uitvalswegen per direct terugbrengen van 80 naar 60 km/uur. Daarmee worden meerdere fietsoversteken veiliger, wordt het verkeersbeeld gelijkmatiger en de geluidshinder kleiner.

Gewenste effecten

  • De automobilisten doen structureel een stapje terug vanwege de veiligheid en leefbaarheid.
  • Door een aangenamere leefomgeving met een beter veiligheidsgevoel neemt het fietsen en lopen toe zonder dat het tot meer ongevallen leidt.