Petitie Veilig Verkeer Valkenburg

Werd 15 juni 2007 aan wethouder Kleijnen van de gemeente Valkenburg aangeboden.

Achtergrond

Binnen en buiten Nederland staat Valkenburg bekend als Wielerstad. Maar helaas is Val­ken­burg minder vrien­delijk voor fietsers en voetgangers. Wanneer de “gewone” fietser of voetganger zich op weg naar werk, school, de bibliotheek of de winkel begeeft krijgt hij of zij onvermijdelijk te maken met onoverzichte­lijke en onveilige situaties. Met deze petitie vragen wij, de Fietsersbond en PvdA-D66, aandacht voor deze on­ge­wenste situatie.

Zeker in een tijd waarin een aantal zorgwekkende (inter)nationale trends is te signa­leren is een krachtig beleid ten gunste van fietsers en voetgangers dringend gewenst. Deze trends zijn onder andere: een toename van het aantal verkeersslachtoffers onder kin­deren en fietsers, een explosieve stijging in de komende jaren van het aantal auto’s, en, in­direct, het feit dat overgewicht een nationaal gezondheidsprobleem dreigt te worden. Om deze trends enigszins te keren moet volgens ons het gebruik van de fiets en de be­nen­wagen waar mogelijk gestimuleerd te worden, zéker in een gemeente die het begrip wellness hoog in het vaandel voert. Wij roepen de gemeente dan ook op haar lovende ini­ti­atieven om Valkenburg ver­keers­veilig te maken door te zetten en een zo hoog mo­ge­lij­ke prioriteit te geven. Het doel is dat Valkenburg binnenkort niet alleen bekend staat als Wielerstad, Mergelstad of Wellness-stad, maar ook en vooral als Fietsstad en Voetgangersstad!

Actie VeiligVerkeerValkenburg

In het begin van 2007 hebben wij een fietstocht gemaakt door het centrum van Valkenburg. Wet­hou­der van Verkeer Jef Kleijnen, de toenmalige burgemeester Con­stant Nuijtens, wielrenner Marc Lotz en een aantal ouders met hun kinderen legden een route af langs de meest onveilige plekken voor fietsers en voet­gan­gers. Van deze fiets­tocht heeft TV Valkenburg een televisieverslag gemaakt dat in de eerste week van april 2007 dagelijks is herhaald. In de televisie-uitzending riepen wij inwoners op fiets- en voetgangersknel­pun­­ten aan ons te melden. Bovendien zijn wij de straat op gegaan en spraken inwoners aan met dezelfde vraag.

Overzicht van knelpunten voor fietsers en voetgangers

De eerste concrete uitkomst van de Actie Valkenburg Verkeersveilig is dat wij nu over een overzicht van knel­­punten beschikken dat tot stand is gekomen op grond van de in­breng van de inwoners zelf. In dit over­zicht staan bekende maar ook minder bekende knel­punten. Overigens pretenderen wij niet dat ons overzicht uitputtend is of dat het tot stand is gekomen op basis van de meningen van een representatief deel van de Val­ken­burg­se bevolking. Het kan echter wel het begin zijn van beleid waarbij inwo­ners actief worden betrokken bij het signaleren van verkeersonveilige situaties en het aandragen van mogelijke oplossingen. Wij bieden u dit overzicht aan en hopen daarbij dat de volgende vragen positief beant­woord kunnen worden.

Wij vragen u:

1.De bestaande knelpunten zo spoedig mogelijk op te lossen. Graag zouden wij zien dat u doorgaat met het oplossen van de bestaande knelpunten en dit hoge prioriteit geeft. Daarbij pleiten wij voor een planmatige aanpak waarin knelpunten niet ieder apart maar in samenhang worden opgelost.

2.Bij het ontwikkelen en vormgeven van nieuwe plannen en projecten, zoals de mogelijke herinrichting van het centrum en de afrit Beekstraat, uitdrukkelijk rekening te houden met het belang en de veiligheid van fietsers en voetgangers. Wij bepleiten dat in ieder nieuw plan een zogenaamde “fiets- en voetgangerspara­graaf” wordt opgenomen waarin concreet wordt aangeven hoe er in het nieuwe plan met de zwakke verkeersgebruiker rekening wordt gehouden.

3.In het verlengde van het voorgaande: In kaart te brengen wat de huidige hoofdverkeersstromen zijn voor voetgangers en fietsers in de gemeente als geheel en in de afzonderlijke kernen. Dit om enerzijds te kunnen toetsen of deze stromen nog logisch en veilig genoeg zijn en dus eventueel bijstelling behoeven, anderzijds om tijdig te kunnen toetsen of nieuwe plannen geen nadelige consequenties hebben voor de zwakke weggebruiker in de directe omgeving of op anders onontdekte plaatsen. Wederom kan hier de afrit Beek als voorbeeld worden genoemd: indien volledig doorgevoerd, inclusief alle extra opties, zou als onverwachte consequentie de enige rustige oost-west verbinding voor fietsers in het centrum van Valkenburg doorkruist worden.

4.De inwoners van Valkenburg actief te betrekken bij het signaleren en oplossen van knelpunten voor fietsers en voetgangers. Een van de mogelijkheden is om jaarlijks een fiets- of wandeltocht met bewoners te maken, telkens op een andere plek. Vanuit de gemeente dient hier ons inziens niet alleen de wethouder van Verkeer aan deel te nemen, maar zijn ook de verantwoordelijke verkeersambtenaren plus alle gemeenteraadsleden en SOB-commissieleden van har­te uitgenodigd. Veilig Verkeer in Valkenburg dient namelijk geen zaak te zijn van een Fietsersbond of één politie­ke partij, maar van de gehele gemeenschap!

Ten slotte:

Vertrouwen wij erop dat u onze actie en aanbevelingen serieus neemt. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat u direct na onze fietstocht knelpunten bij de bibliotheek en de Beekstraat hebt laten oplossen. Bovendien is er al een constructief overleg tot stand gekomen tussen u, de verantwoordelijke ambtenaar en de Fietsersbond. Graag gaan wij met u voort op de ingeslagen weg.

Hoogachtend, namens de Fietserbond en PvdA-D66 afdeling Valkenburg,

Remy Meijers (Fietsersbond, PvdA Valkenburg) 06 10 925 185 of
Carolien Martijn (PvdA Valkenburg) 06 303 85 402
<[email protected]>