Beroep Bestemmingsplan Noorderbrug

Afdeling Bestuursrechtspraak der Raad van State
Postbus 200196
2500 EA ´s Gravenhage

Beroep tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan Noorderbrug eo.

 

ALGEMEEN

Gebiedsontwikkelingsplan

De gebiedsontwikkeling in Maastricht Noord is van grote invloed op de wegenstructuur. In het gebied Noorderbrug en omgeving (voorheen RMP Maastricht Noord, voorheen Maaskruisend verkeer) zijn aan de west- en oostzijde van de Maas nieuwe functies ontwikkeld, die onder meer Maaskruisend verkeer genereren. Ook de keuze om de Kennedybrug af te waarderen – een van de uitgangspunten van het verkeersonderzoek – zal autoverkeer verschuiven naar het plangebied,

Het veranderen van de verkeersstructuur raakt alle weggebruikers.

De door het plan geraakte fietsersbelangen worden door de Fietsersbond vertegenwoordigd.

 

Fietsbelangen

Het bestemmingsplan Noorderbrug e.o. en de keuze voor ongelijkvloerse kruisingen heeft een sterke invloed op de fietsinfrastructuur. In de verkeersstudie komt de fiets slechts in de marge voor.

“Vanuit de visie om zowel het gemotoriseerde verkeer als het langzaam verkeer vlot en veilig door te laten stromen is gekozen voor een ongelijkvloerse oplossing dat (die) soms voor het fietsverkeer enige omrijdafstanden tot gevolg heeft.” staat er op
p. 51, Document 11, Verkeersonderzoek.

Het is vreemd – als de fiets volgens andere beleidsstukken een prioritaire positie heeft voor de mobiliteit, als de gemeente het fietsen wil bevorderen – dat dit het niveau is van wat het verkeersonderzoek weet te melden over het fietsverkeer.

Het is duidelijk dat in deze fase van het plan nog niet alle details (zoals de precieze tracering van de fietsroutes) uitgewerkt zijn. De bond heeft – met goede redenen – niet zonder meer het vertrouwen dat in de uitwerking zijn belangen voldoende recht gedaan worden als deze in het plan niet of zo pover beschreven zijn.

Aan het plan ontbreekt een beschrijving van de kwaliteit van de fietsvoorzieningen (doelstellingen en randvoorwaarden).

Algemene belangen

De fietser als burger heeft belang bij een verbeterde luchtkwaliteit en het terugdringen van hoge geluidsdruk, te meer omdat de fietser hier als verkeersdeelnemer het meest direct aan blootgesteld wordt. De luchtkwaliteit is in Nederland, en met name in Maastricht, slechter dan in de meeste West-Europese landen.
Volgens de studies naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting, die deel uitmaken van het bestemmingsplan, worden grenswaarden niet overschreden. De Fietsersbond gaat er vanuit dat de in de studies toegepaste berekeningsinstrumenten juist zijn. De bond heeft meerdere bedenkingen bij de ingevoerde gegevens, die van groot belang zijn voor de uitkomsten.

In de Zienswijze heeft de Fietsersbond 11 concrete vragen gesteld. De vragen zijn gesteld om inzicht te krijgen in de stelselmatig gunstige factoren en indelingen die gekozen zijn om de geluid/ en luchtbelasting te berekenen. Deze vragen zijn – op de eerste na – onbeantwoord gebleven.

Zodoende ontbreekt aan het plan een voldoende motivering om in de planperiode – buiten de voertuigaantallen – de factoren voor de invoergegevens te wijzigen cq. gunstig voor te stellen.

Op grond van de bezwaren die de Fietsersbond hierboven naar voren gebracht heeft, stelt de bond dat de belangenafweging onvolledig en onzorgvuldig is. Het is de bond niet mogelijk de invloed van het bestemmingsplan Noorderbrug en omgeving op zijn belangen voldoende in te schatten.

De Fietsersbond is daarom van mening dat het besluit onvoldoende onderbouwd is.

 

Hoogachtend,                                                                                   Maastricht, 14-09-2012

namens de Fietsersbond,

LGM Maathuis