Zienswijze Ontwerpbesluit Commandeurslaan

Maastricht, 20 maart 2014
Onderwerp: Zienswijze inzake Ontwerpbesluit Commandeurslaan

Geachte raadsleden,

In het kader van de verkeersaanpassingen rond de Noorderbrug is op verzoek van Sappi – Maastricht B.V. door de Gemeenteraad op 18 februari 2014 een ontwerpbesluit genomen gericht op de onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Commandeurslaan. Bedoeld weggedeelte is momenteel fietspad en wordt ook gebruikt door wandelaars. De Fietsersbond heeft bezwaren tegen de onttrekking van het fietspad aan de openbaarheid en maakt daarom gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Het opgeven van de openbare toegankelijkheid van de Commandeurslaan is een wat pijnlijke kwestie. Zo heeft de raad in 2007 het Fietsplan Maastricht vastgesteld met daarin een project om een fietsroute langs de westelijke Maasoever te ontwikkelen(pagina 27, project 39). Van dat project is nog niets uitgevoerd en het ontwerpbesluit zou het onmogelijk maken om de Commandeurslaan als een aantrekkelijke schakel in die route op te nemen. Aantrekkelijk, omdat het in potentie om een autoluwe weg gaat die cultuurhistorisch interessant is. Ook wordt in de motivatie van het ontwerpbesluit verwezen naar de Bosscherweg als de fietsroute die in de praktijk het meest wordt gebruikt. Bedoeld wordt natuurlijk de Boschstraat, waarbij er aan voorbij wordt gegaan dat de fietsvoorzieningen aldaar tot onder de minimummaten worden versmald om ruimte te maken voor de tramhalte. Tenslotte wordt er ook aan voorbij gegaan dat het gebruik van de Commandeurslaan sinds begin jaren ’90 werd ontmoedigd door het plaatsen van hekken en het achterwege laten van onderhoud. Geen wonder dat het er niet barst van de fietsers.

Als het dan echt noodzakelijk is om de Commandeurslaan af te sluiten vanwege het afwikkelen van vrachtverkeer, dan verzoekt de Fietsersbond om een compensatie elders. Daarom doen wij dit voorstel:
•    Onttrek niet meer dan het voor vrachtverkeer noodzakelijke noordelijke deel van de Commandeurslaan aan de openbaarheid.
•    Behoud de openbaarheid van het zuidelijke deel van de Commandeurslaan, waarmee een verbinding ontstaat van Bassin tot en met Fransensingel.
•    Compenseer het vervallen van het noordelijke deel door opwaardering van het zuidelijke deel tot een goede openbare ruimte.
Met ons voorstel blijft het voor fietsers mogelijk om de drukke Boschstraat te vermijden, kan een rondje om het Bassin worden gelopen, wordt de verblijfsfunctie van het Bassin vergroot en is een facelift mogelijk voor het uitzicht vanaf Cultureel Centrum De Timmerfabriek.

Wij vragen u ons voorstel serieus te bekijken en uw voornemen te heroverwegen.

Hoogachtend,

Raymond Oostwegel (voorzitter)