Wensen voor het Noorderbrugtracé (1)

De rijksoverheid, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht steken de komende jaren 125 miljoen euro in de aanpassing van de Noorderbrug, in nieuwe wegen in Bosscherveld en in aanpassingen die daarmee noodzakelijkerwijze samenhangen. In de plannen viel van meet af aan op dat het doel vooral was om de auto zoveel mogelijk ruim baan te geven en dat de fiets nauwelijks aandacht kreeg. Ze geven de indruk dat de auto’s meer ruimte krijgen dan nodig en het toenemend aantal fietsen en scooters te weinig. De plannen zijn wel steeds in positieve zin bijgesteld.

Op 28 augustus 2012 verscheen de Ontwerpnota Noorderbrug met daarin een voorlopig ontwerp dat ter inspraak werd voorgelegd. Hieronder de belangrijkste wensen van de Fietsersbond na bestudering van het voorlopig ontwerp:

Een snelfietsroute over de Maas
Wat voor ons vanzelfsprekend leek, dat de fietsers net als het autoverkeer een vlotte route over de Maas krijgt, blijkt niet vanzelfsprekend. Aanvankelijk werd zelfs voorgesteld om het fietspad op de Noorderbrug op te heffen zonder dat er een alternatief voor de fietsers werd bedacht. Op dit punt kregen wij wel enig gehoor. De Ontwerpnota bevat een nieuw fietspad langs het wegtracé door Bosscherveld en over de brug. Echter het is een heel vreemde zaak dat beide fietspaden niet op elkaar aansluiten. Het fietspad door Bosscherveld komt uit bij de Boschstraat. En het fietspad naar de Noorderbrug begint zo’n 200 meter noordelijker, bij Boschpoort, om dan met een grote boog onder de Noorderbrug terug naar het zuiden te gaan. De bizarre reden daarvoor is de ongebruikte goederenspoorlijn: hoewel er slechts één keer een trein over heeft gereden wil Prorail niet dat er een kruising wordt gemaakt.

Fietspad over de Noorderbrug of langs de spoorbrug
De Fietsersbond heeft als ideeën ingebracht om ongelijkvloerse kruisingen te maken aan weerszijden van de Noorderbrug of om een fietspad te maken langs de spoorbrug. De spoorbrug is een stuk lager, fijnmaziger inpasbaar door het ontbreken van lange aanlandingen en maakt het mogelijk een route te volgen die los ligt van het autoverkeer (wat veiliger en prettiger is). De gemeente onderzoekt nu de haalbaarheid van beide ideeën. Zolang we nog niet precies weten hoe ze praktisch kunnen worden uitgewerkt, hebben we als afdeling nog geen voorkeursbrug bepaald.

Knooppunt oost moet anders
In de Ontwerpnota is een heel ingewikkelde kruising getekend tussen Limmel en Wyck met een fietspad er dwars doorheen. Terwijl je nu vanuit Borgharen conflictvrij naar Wyck kunt fietsen, zou je in de toekomst maar liefst 9 keer voorrang moeten verlenen aan autoverkeer. Een bizar idee. De Fietsersbond heeft voorgesteld om de fietsers om het knooppunt heen te leiden. Dat is een klein beetje om, maar maakt het aantal conflicten heel veel kleiner: het is daardoor niet alleen veiliger maar toch ook vlotter. Meer informatie over ons voorstel vindt u hier.

Veilige oversteekplaatsen
Dit betekent dat de snelheid van het autoverkeer bij de oversteekplaatsen onder de 50 km/uur moet liggen en dat de hoeveelheid verkeer ook in de spits niet dusdanig hoog is dat fietsers het gevoel krijgen niet over te kunnen. Opnieuw is het woord bizar van toepassing, namelijk vanwege het plan om bij de Noorderbrug oversteekplaatsen aan te leggen van het type “Kennedy”. Want als je Maastrichtse fietsers vraagt wat de belangrijkste knelpunten zijn, worden de oversteken bij de J.F. Kennedybrug het vaakst genoemd. Zulke oversteekplaatsen kunnen worden voorkomen met ongelijkvloerse kruisingen of door de fietsroute te verplaatsen naar de spoorbrug. In het laatste geval hóeven fietsers de weg niet te kruisen.

Verkeersplein Via Regia aan het plan toevoegen
De fietsoversteken op dit verkeersplein zijn gevaarlijk en lastig omdat de snelheden van het autoverkeer te hoog zijn. Met relatief kleine ingrepen is daar iets aan te doen zonder dat de doorstroming er onder lijdt. Wij vinden dat die maatregelen zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd, zeker als door de aanpassing van het Noorderbrugtracé de hoeveelheid verkeer bij het verkeersplein toeneemt en het oversteken lastiger wordt.

De Brusselseweg van goede fietspaden voorzien
Door Boscherveld wordt een nieuwe verbinding met Lanaken aangelegd die overgaat op de Brusselseweg. Wij vinden dat de fietspaden op de Brusselseweg dan ook volwaardig moeten worden. Dat vereist dat ze op ruimere afstand van de rijbaan worden gelegd, zoals dat bij de provinciale verbindingswegen gebruikelijk is.

Geld voor onze ideeën kan worden gevonden door voorlopig geen nieuwe weg aan te leggen tussen Boscherveld en de Papyrussingel. Die weg is namelijk contraproductief: daardoor zullen juist meer auto’s dóór de wijk Caberg rijden, namelijk over de Brusselseweg en de Peter Huyssenslaan.

Inmiddels is het bovenstaande alweer achterhaald. De gemeente heeft een bijgesteld ontwerp gepresenteerd met forse verbeteringen ten opzichte van het voorlopig ontwerp! Het bijgesteld ontwerp heeft wél een doorlopende fietspad langs het tracé en knooppunt oost is opgelost volgens het voorstel van de Fietsersbond. Ook een groot aantal andere voorgestelde verbeteringen is door de gemeente gehonoreerd. Het idee voor een fietspad langs de spoorbrug is afgewezen omdat daarbij het bedrijventerrein van Sappi moet worden doorkruist. Ook zijn de Brusselseweg en verkeersplein Via Regia niet in het project opgenomen.