Kunnen we straks nog fietsen over de Wittemer Allee?

De Provincie Limburg en de gemeente Gulpen-Wittem hebben een plan gemaakt voor de N595 bij Wittem. In 2023 is een definitief ontwerp naar buiten gebracht waarin tussen de Rijksweg (bij Partij) en Kapolder (bij Wylre) een vrijliggend fietspad wordt aangelegd, deels door het veld. De Wittemer Allee wordt dan buiten en binnen de bebouwde kom fietsvrij.

Ondanks goede bedoelingen om de fietsveiligheid te verbeteren vindt de Fietsersbond dit geen goede ontwikkeling voor de mobiliteit in het Heuvelland. Het plan moet terug naar de tekentafel.

Schematische weergave van het plan en knelpunten daarin

Wittemer Allee structuur definitief ontwerp versie 2
In zwart de relevante rijbanen, in blauw vrijliggende fietspaden langs rijbanen, in groen het vrijliggend fietspad door het veld, in rood nieuwe en niet opgeloste knelpunten, in oranje stoplichtoversteken.

Huidige kwaliteiten en toekomstige knelpunten in beeld

Toespraak van de Fietsersbond voor de vergadering van de Limburgse Provinciale Staten op 3 november 2023

Geachte leden van Provinciale Staten,

De veiligheid met name voor de fietser is de aanleiding voor dit project. Aanvankelijk waren de ambities groot met ongelijkvloerse kruisingen voor de fietser. Toen kwam versobering, om geld te besparen. En nu ligt er de vraag of u het budget met een factor 2 wilt verhogen.

In de tussentijd is er gelukkig het een en ander gebeurd waardoor de veiligheid duidelijk is verbeterd: tussen Wittem en Wylre is de maximum snelheid van 80 terug gebracht naar 60, er zijn fietsstroken aangebracht en de status van de weg is afgewaardeerd van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg. Terecht dit laatste, want er staan woningen en er zijn inritten op dit stuk weg.

En het vrachtverkeer naar de voormalige Brandbrouwerij is sterk verminderd.

Veel mensen hebben te weinig beweging en zijn te zwaar. We moeten om ons klimaat te redden minder (en natuurlijk duurzame) energie gaan gebruiken. De lucht in Nederland is van onvoldoende kwaliteit (in de provincie Limburg wordt de WHO-norm voor fijnstof 94 dagen per jaar overschreden; advies: maximaal 4). We stikken dus in (fijn)stof, mede dankzij veel vervuilende vliegbewegingen rond MAA. Natuurgebieden lijden onder stikstofdepositie.

Fietsen en wandelen zijn de oplossing. De actieve mobiliteit moet bevorderd worden; zo is ook het beleid van de provincie verwoord.

Duidelijke kenmerken van het huidige plan zijn:

  • de doorstroming voor de auto wordt als pluspunt genoemd,
  • veel extra oversteken voor de fietser (met voorrang voor: u raadt het, de auto),
  • woningen en bestemmingen langs de Wittemer Allee inclusief klooster, horeca en ook de Wittemer Molen worden onbereikbaar per de fiets.

In de Aanleiding heet het: “ook de Fietsersbond pleit al jaren voor de aanleg van een aparte fietsvoorziening op deze plek.” Maar in het voorstel wordt de fietser verdreven van de Allee en gedwongen een pad door het veld te nemen, wat een omweg is, oversteken noodzakelijk maakt en in het donkere jaargetijde en ‘s avonds sociaal onveilig is. De aansluitingen op de N278 gaan in het voorstel ook in kwaliteit achteruit.

Het is het paard achter de wagen als we de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers gaan bevorderen door hun verkeersdeelname onaantrekkelijk te maken.

Het verplaatsen van de parkeerplaats bij het klooster is een dure maatregel en bevordert de veiligheid voor de fietser niet. Er is zelfs helemaal vergeten dat de fietser om in Wittem te komen nu de weg én de parkeerplaats moet oversteken. Die fietsoversteken staan niet in het plan! De oversteekveiligheid voor voetgangers kan in plaats van door omklappen goedkoper bereikt worden door de locatie van de huidige parkeerplaats te handhaven en oversteken met verhoogd plateau en middeneiland en snelheidbeperking aan te leggen.

In de bebouwde kom van Wittem kan de oorspronkelijke weg langs de huizen ingericht worden als fietsstraat. Onnodig oversteken van fietsers kan voorkomen worden door zo veel mogelijk te kiezen voor fietspaden aan beide kanten van de rijbaan in welke variant dan ook.

Kortom, de fietsers en de fietsveiligheid zijn niet gebaat bij de huidige insteek. Het lijkt alsof is gedacht dat dat met aanleggen van een vrijliggend fietspad alle problemen verdwijnen.

De Fietsersbond heeft hier in een zienswijze van begin ’22 al op gewezen. Hierop is nooit een reactie, laat staan overleg gevolgd.

Wij constateren dat de situatie tussen de kom van Wittem en Wylre met de tijdelijke maatregelen duidelijk is verbeterd. Waarvoor dank … en maak dit definitief!

De Fietsersbond vraagt u  – namens de fietser –  dringend:

Gezien de beperkte budgetten voor fietsmaatregelen – roepen wij u op de efficiëntie en effectiviteit van uitvoering van het fietsbeleid te bewaken.

Categorieën