Knellende regels fietsparkeren?

Voortaan mogen fietsen ook in de woongebieden van de Maastrichtse binnenstad en Wyck alleen nog in “de daarvoor aanwezige voorzieningen” worden geparkeerd. Een nieuw besluit van B&W heeft grote gevolgen voor het woonklimaat.

De gemeente denkt in bepaalde gevallen meer wettelijke mogelijkheden nodig te hebben om de hinder van fietsen op de stoep aan te kunnen pakken. Daarvoor is bedacht een termijn van 14 dagen te stellen voor het parkeren van fietsen op plaatsen die hiervoor bestemd zijn (=de stoep? een fietsenrek?). Het gemeentebestuur zegt deze regel ‘prudent’ te zullen hanteren. Het is echter de raad die over handhaving beslist.

Ook nu al kan de gemeente – en wel acuut – ingrijpen, handhaven als er sprake is van hinder of gevaar. Daarvoor was deze aanscherping niet nodig. Ook nu al kennen we een weesfietsen/wrakkenbeleid, waar ook de Fietsersbond voorstander van is. Daarom zijn wij kritisch op deze nieuwe regel.

Hoe was het?

Sinds 2005 heeft Maastricht een fietsparkeerverbod in het kernwinkelgebied en in de omgeving van het station. Daar mogen fietsen alleen in stallingen, fietsenrekken of fietsparkeervakken worden geparkeerd.

In het centrum van Maastricht is het aantal woningen, het fietsbezit en het fietsgebruik sindsdien flink toegenomen. Dit leidt tot knelpunten bij fietsparkeren, zowel voor fietsers als voetgangers. Onder maatschappelijke druk neemt de gemeente allerlei maatregelen.

Een daarvan is in 2021 het verbod verbod om fietsen langer dan twee weken onafgebroken te stallen in openbare (brom)fietsstallingen van de hele binnenstad en in een groot deel van Wyck. Buiten het kernwinkelgebied en de stationsomgeving kunnen fietsen dan ook nog gewoon op het trottoir, op het voetpad of in de berm worden geplaatst, ook voor langere tijd. Trottoir, voetpad of berm zijn immers conform de landelijke regels de toegestane plaats voor het parkeren van fietsen in de openbare ruimte (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 27).

Wat veranderde op 17 januari 2023?

Door een aanwijzingsbesluit van B&W moeten fietsen voortaan in de hele Maastrichtse binnenstad en in een groot deel van Wyck binnen daarvoor aanwezige voorzieningen geparkeerd worden. En dat mag niet langer dan twee weken.

Dat dupeert bewoners die de fiets niet op eigen terrein kunnen of mogen zetten. Kennelijk vat het College trottoirs, voetpaden en bermen niet als voorziening voor fietsparkeren op.

Ga met de muisaanwijzer over de afbeeldingen voor onderschriften en klik op de pijlen voor meer.

De regulering van het fietsparkeren heeft op deze wijze drie negatieve gevolgen voor de positie van de fiets.

Ten eerste kan de gemeente voorlopig niet aan de vraag naar fietsparkeerplekken voldoen. Ze reageert veel te traag op de snel stijgende vraag. Door het parkeren buiten aangelegde fietsvoorzieningen toch in een groot gebied te verbieden brengt ze de fietser op nog meer plekken in de positie van gedoogde.

Ten tweede worden bewoners door de tijdslimiet in onzekerheid gebracht over de beschikbaarheid van hun fiets. De gemeente zegt weliswaar prudent om te gaan met de belangen van de bewoners. Maar ze kent zichzelf wel het recht toe om fietsen na twee weken af te voeren en de eigenaren een boete op te leggen als ze hun eigendom ophalen. Wie iets langere tijd buiten de stad verblijft of de fiets minder nodig heeft, kan de fiets gemakkelijk twee weken niet hebben gebruikt.

Ten derde is hier een ongelijke behandeling ten opzicht van het parkeren van auto’s. Voor een auto kunnen bewoners in veel straten voor een luttel bedrag een parkeervergunning krijgen. Dit houdt het recht in om de ruimte van 10 fietsen in te nemen en het voertuig onbeperkt te laten staan.

Hieronder acht foto’s van woonstraten die volgens het besluit van 17 januari 2023 onder de regulering van het fietsparkeren vallen.

Categorieën