Toespraak over Ruimte rond de A2

Tekst van een toespraak door de Fietsersbond bij een raadscommissievergadering in april 2005. Tot onze verbijstering werd in de commissie echter niet inhoudelijk gediscussieerd over de toekomstige inrichting van dit grote gebied
 

Geachte dames en heren commissieleden,

De gemeente Maastricht werkt in hoog tempo aan allerlei grote projecten waarbij fietsvoorzieningen worden meegenomen. Ten opzichte van de doelstellingen van het project zijn deze fietsvoorzieningen details oftewel bijzaken. De Fietsersbond heeft daarbij vaak de rol van toekijker en moet dan helaas te vaak constateren dat het met die details fout gaat (vb. Ceramique, Markt-Maas). Dat doet pijn, want deze details kunnen voor het fietsverkeer hoofdzaken zijn.

De ontwikkeling van de A2 is voor ons een nieuw punt van zorg. Die zorg betreft onder meer de aanleg van een stadsboulevard. Voor fietsers is van groot belang of daar rotondes komen of verkeerslichten, op welke plaatsen de kruisingen liggen, hoe lang de wachttijd is, hoeveel conflictpunten fietsers tegenkomen die het tracé in de lengte volgen, of er fietspaden komen of parallelwegen, of er conflicten kunnen zijn als gevolg van parkeerplaatsen en welke bestrating wordt gekozen. Maar het Programma van Eisen schiet daarin tekort.

Nu, na de Consultatie over het Programma van Eisen stellen wij ons de vraag welke zeggenschap de volksvertegenwoordigers over bovengenoemde details zullen hebben in de verdere procedure. En welke inspraak individuele burgers en organisaties nog daarbij kunnen hebben. Tot enige verbijstering hebben wij ontdekt dat de consortia niet alleen bouwtechnische ontwerpen moeten maken, maar ook de ontwerpen voor 2 kilometer lange Maastrichtse openbare ruimte, van Geusselt tot aan Europaplein. Welke opties zijn er nog voor deze ruimte als de overheid het ontwerpproces zó uit handen geeft en na afloop slechts nog een keuze kan maken uit 4 plannen met een enorm aantal elementen. Wat bijvoorbeeld als één ontwerp bijzonder goed scoort, behalve voor de fiets?

Bij déze aanbesteding betekent meer markt naar onze indruk minder burger en een grotere kans op slechte fietsvoorzieningen. De gang van zaken bij de Consultatie is illustratief: de beperkte mogelijkheden voor inzage maakte een uitgebreide inbreng van de Fietsersbond onhaalbaar.

Tenslotte willen wij u nogmaals wijzen op de gevolgen van het toegeven aan de groei van het autoverkeer met dit project. Die gevolgen zullen in de hele stad voelbaar zijn. De gemeente zal met nieuwe problemen worden geconfronteerd. De gedachte dat een betere doorstroming ongewenst verkeer elders vermindert, is tamelijk naïef: de praktijk heeft uitgewezen dat de latente behoefte de ontstane ruimte weer snel kan opvullen. U zult beleid of maatregelen moeten ontwikkelen én uitvoeren om in Maastricht het langzaam verkeer te behouden. Aanvullend op onze concrete schriftelijke voorstellen ondersteunen wij dan ook de oproep van buurtraad Limmel voor de aanpak van de onaantrekkelijke wegen en fietsroutes bij Limmel en de Beatrixhaven. Daarmee zou het bijvoorbeeld voor inwoners van Bunde weer prettig moeten worden om naar Maastricht te fietsen.