Bij welke partijprogramma’s scoort de fietser het meest?

Stem voor wandelen en fietsen

stembureau

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hebben de programma’s van de Maastrichtse politieke partijen bekeken en natuurlijk vooral de wensen die ze op fietsgebied willen realiseren. Onze bevindingen hebben we woensdagavond gepresenteerd aan de politieke partijen in het buurtcentrum Sint Pieter. Alle raadsleden waren uitgenodigd, maar helaas was alleen D’66 vertegenwoordigd.

(De powerpointpresentatie tijdens de bijeenkomst kun je downloaden onderaan deze pagina.)

Ons oordeel is subjectief. In de programma’s staan vaak algemene en soms concrete verbeterpunten voor de fiets. We hebben dus een keuze moeten maken.

Dat leidt tot de volgende beoordeling:

De kopgroep (4 tot 7 punten):

GroenLinks (7 punten)
– de fietsverbinding over de stuw bij Borgharen een fietsveilige route krijgt vanuit Borgharen en een snelle route via Boschpoort naar de binnenstad (0,5 punt)
– de kanaalbrug bij Itteren zo snel mogelijk veilig wordt gemaakt voor fietsende schoolgaande jeugd, desnoods met een tijdelijke fietsbrug in afwachting van een definitieve oplossing (0,5 punt)
– fietsvriendelijke verkeerslichten met secondetikkers die de werkelijke wachttijden aangeven (1 punt)
– het stimuleren van ouders en kinderen om ‘op voeten en fietsen’ naar school te gaan, onder meer door verdere uitrol van het groene-voetstappenproject op de Maastrichtse scholen. Autovrije straten voor of rond het schoolplein tijdens de breng- en haaltijden; verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school met verkeerstechnische maatregelen voor veilige schoolroutes en gedragsregels voor de ouders. Gemeente en scholen maken hierover plannen en afspraken (1 punt)
– veilig fietsgebruik voor scholieren door fietsverlichtingsacties in de herfst, voorlichting over gebruik van mobieltjes op de fiets – beide belangrijke oorzaken van ongelukken bij middelbare scholieren. We betrekken hier ook eigenaren van fietsenwinkels en fietsverenigingen uit de stad bij. (1 punt)
– De meeste parkeerplaatsen langs de Grote Gracht en in de buurt van de Universiteit moeten zonder problemen ingericht kunnen worden als fietsenstalplek. We zorgen in de binnenstad voor minimaal 600 extra stallingen per jaar voor fietsen. (1 punt)
– het beleid dat er niet actief gehandhaafd wordt op wild gestalde fietsen voortgezet wordt, behalve in de gevallen wanneer gestalde fietsen een gevaarlijke situatie opleveren. Wrakken worden echter zo snel mogelijk en weesfietsen binnen vier weken (zodat de status van weesfiets kan worden vastgesteld) opgeruimd. (1 punt)
– Wild gestalde scooters/brommers worden niet langer gedoogd, maar worden verwijderd door handhaving. (1 punt)

D66 (5,5 punten)
–  de gemeente stimuleert het gebruik van leenfietsen onder meer door voldoende stallingmogelijkheden hiervoor te creëren (0,5 punt)
– meer vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen, meer veilige en comfortabele fietsenstallingen ontwikkelen en werken aan verkeersveiligheid (1 punt)
– Goede (snel)fietsroutes naar Sittard en Gulpen kunnen forensen verleiden om met de (elektrische) fiets naar Maastricht te reizen in plaats van met de auto. (1 punt)
– barrièrewerking van het spoor in de stad te worden verminderd (1 punt.)
– verkeerscirculatie in Wyck en de (ruime) binnenstad gaan heroverwegen (1 punt)
– de Stationsstraat veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers (1 punt)

SP (4 punten)
– streven naar een autoluwe binnenstad met een milieuzone binnenstad (1 punt)
– De stad dient zo veel mogelijk vrachtwagenvrij te zijn. (1 punt)
– Maastricht streeft naar toename van elektrische scooters en brommers. We onderzoeken of een stimuleringsregeling daartoe bij kan dragen. (1 punt)
– Maastricht moet een fietsstad worden met meer aandacht voor fietsinfrastructuur en fietsstallingen. We moeten de ambitie blijven koesteren om fietsstad van het jaar te worden. (1 punt)

Het peloton (2 à 3 punten):

Sociaal Actieve burgerpartij (2,5 punten)
Intensievere proefnemingen met het wegnemen van obstakels zoals verkeerslichten, drempels, palen enz. die belemmerend kunnen werken bij doorstroming. (1punt)
– In elke garage capaciteit reserveren voor stalling van scooters en (brom)fietsen. (1punt)
– Realisatie van een voetgangers/fietserstrook tegen de bestaande spoorbrug. (0,5 punt)

PvdA (2 punten)
– Drukke winkelgebieden in de buitenwijken en directe omgeving van scholen en sportclubs worden autoluw. We onderzoeken mogelijkheden om de binnenstad in de toekomst autovrij te maken. (1 punt)
– In Maastricht West komt een vrachtwagenverbod nu de A2-tunnel klaar is.(1 punt)

VVD (2 punten)

– Fietsvoorzieningen verder te worden uitgebouwd, waarbij het maken van nieuwe fietsenstallingen een belangrijk punt is. (1 punt)
–  Studenten die in het weekend naar huis gaan kunnen kosteloos hun fiets stallen in de nieuwe ondergrondse stalling. (1 punt)

Seniorenpartij 2 punten
– De onveilige verkeerssituatie tijdens de weekmarkt, waarbij richting Gubbelstraat bussen tussen het voetgangerspubliek doorrijden, dient opgelost te worden. (1 punt)
– De bewaakte stallingscapaciteit voor (elektrische) fietsen, motoren en scooters in met name het centrum dient uitgebreid te worden. (1 punt)

De hekkensluiters (minder dan 2 punten):

M:OED (1,5 punt)
– We willen dat Maastricht een koploper wordt in duurzaam openbaar vervoer. (0,5 punt)
– substantiële CO2-belasting heffen op business-to-business en business-to-consumer vervoer (1 punt)

Liberale Partij Maastricht (1,5 punt)
– Geen drukke voorzieningen creëren daar waar verkeerstechnisch flessenhals situaties zijn (0,5 punt)
– Lobby voor autoluwe binnenstad (1 punt)

Maastrichtse Volkspartij (1 punt)
– De binnenstad meer autoluw te maken (1punt)

Partij Veilig Maastricht (0,5 punt)
– Fietsenstallingen worden uitgebreid en openingstijden worden verruimd (0,5 punt)

De bezemwagen (geen punten):
De programma’s van CDA, 50+, PVV. Deze partijen hadden geen concrete of zwaarwegende punten.

Ook als je een auto nodig hebt: stem voor wandelen en fietsen!

 

vnd.ms-powerpoint ⋅ 616 KB

Stemwijzer

Download

Categorieën